شرکت، اجتماع تعدادی از افراد برای کسب سود فعالیت خاص است، اعم از فعالیت تجاری، فرهنگی و اجتماعی. دو نوع شرکت داریم شرکت مدنی و شرکت تجاری که شرکت تجاری باید همراه با اساسنامه و بر اساس اقامتگاه و تابعیت مجزای حقوقی ثبت شود. در قانون تجارت با دو گروه کلی از شرکتها مواجه هستیم: شرکتهای سهامی و شرکتهای غیر سهامی.

طبق ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکتهای تجاری بر هفت قسم است: ۱.شرکت سهامی ۲.شرکت با مسولیت محدود ۳. شرکت تضامنی ۴.شرکت مختلط سهامی ۵.شرکت مختلط غیر سهامی ۶.شرکت نسبی ۷.شرکت تعاونی تولید و مصرف.

طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی، شرکت مدنی اینگونه تعریف شده است: “شرکت مدنی عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه”.

شرکت مدنی بر خلاف شرکت تجاری فاقد شخصیت حقوقی است و نیازی به ثبت در مراجع ثبت شرکتها ندارد چون نام و اقامتگاه قانونی ندارد و در تقسیم سود و زیان به نسبت سهمشان شریک می باشند مانند: عقد مضاربه، عقد مساقات و عقد مزارعه.

گام به گام ثبت شرکت

در ابتدا باید شرکا مشخص گردند و با توجه به نوع شرکت، می تواند شرکای دو یا چند نفره را در بر گیرد.

در مرحله بعد براساس قوانین شرایط موجود در سال ۱۴۰۰ می بایست افراد حقیقی یا حقوقی به سامانه الکترونیکی اداره ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری و غیر تجاری مراجعه کنند و اطلاعات خود را در سامانه وارد نمایند و دیگر اسناد و مدارک لازم را به صورت اسکن شده، در سامانه بارگذاری نمایند.

در مرحله دیگر لازم است نام شرکت، مدت زمان فعالیت شرکت، آدرس شرکت، میزان سرمایه اولیه شرکت با توجه به نوع شرکت و نام هریک از شرکا تکمیل و ثبت گردد.

در ادامه نیز، با ارائه کلیه مدارک شناسایی سهامداران، اعضای هیأت مدیره، اعضای شرکت، میزان سهام و سرمایه سهامداران، سمت و جایگاه آنها در شرکت و ثبت شعب یا شعبات دیگر شرکت باید انجام گیرد.

در ادامه می بایست کلیه مدارک شرکت نظیر، دو نسخه اظهارنامه، دو نسخه متن صورتجلسه مؤسسین و مجمع عمومی، دو نسخه اساسنامه، دو نسخه شرکت نامه، مجوز فعالیت شرکت در صورت نیاز، مدارک عدم داشتن سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و اصل وکالت نامه به صورت اسکن شده در سامانه مذکور درج و بارگذاری شود.

پایان کار نیز پست کردن مدارک به اداره ثبت می باشد. بعد از بررسی و ارزیابی های لازم، کارشناسان اداره ثبت با پذیرش و یا رد مدارک ارسالی، نتیجه را به متقاضیان اعلام می کنند.

در صورت پذیرش مدارک و دریافت گواهی تأیید کارشناسان مربوطه، متقاضیان یا وکلای قانونی آنها با در دست داشتن کلیه مدارک هویتی و مراجعه مستقیم به اداره ثبت ، مرحله پایانی را به انجام رسانده و شرکت خود را به صورت رسمی ثبت می نمایند.

در صورت رد، مدارک متقاضی یا متقاضیان، لازم است مدارک را بررسی کرده و با رفع نواقص آن، مجدداً مدارک را برای بررسی کارشناسان اداره ، در سامانه بارگذاری کنند؛ تا مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد و نتیحه رد یا پذیرش آن، متعاقباً به متقاضیان اعلام گردد.