ارث اتفاقی است که پس از مرگ نمایان می شود. منشا ارث نسب یا سبب است که در رابطه نسبی به واسطه طبقات نسبی ارث می برند که عبارتند از :

طبقه اول : پدر و مادر و فرزندان

طبقه دوم : خواهر و برادر و اجداد

طبقه سوم : عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندانشان

که در صورت زنده نبودن هر یک از طبقات، ارث به طبقه بعدی می رسد. در رابطه با منشا سببی که به سبب ازدواج، رابطه خویشاندی برقرار می شود تقسیم ترکه طبق قوانین حاکم بر آن اجرا می شود.

وصیت متوفی در تقسیم ارث تنها بر یک سوم مالکیت متوفی قابل اجراست و نکته بسیار مهم اینکه در تقسیم ارث به هر شکلی که باشد ابتدا باید دیون متوفی پرداخت شود سپس انحصار وراثت و در نهایت تقسیم ترکه انجام شود.