نخستین لایحه استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ در پنج فصل و هفتادو چهار ماده به تصویب رسید که به مرور زمان دستخوش تغییرات قرار گرفت.

قراردادهای استخدامی یا دولتی است یا شرکتهای خصوصی.

قراردادهای استخدامی دولتی عبارتند از (استخدام رسمی – استخدام پیمانی – استخدام خدماتی یا قرار دادکاری)

قراردادهای استخدامی شرکتهای خصوصی عبارتنداز (قرارداد موقت – قرارداد دائم)