خانواده اولین و در عین حال مهمترین نهاد اجتماعی است که فرد در آن رشد میکند.هر نهاد اجتماعی تابع قوانین و مقررات حقوقی می باشد.حقوق خانواده در مرحله اول باید به بهبود در روابط اجتماعی و تقویت آنها بپردازد.و با پرداختن به استانداردهای رفتاری از جانب قانونگذار،تکالیف و تعادلی در خانواده برقرار خواهد شد.حقوق خانواده شامل سه بخش است:۱-ازدواج. ۲-طلاق. ۳-روابط والدین با فرزندان. که بر اساس آنها به مباحثی مانند: مهریه،نفقه،حضانت،کفالت و… می پردازد و افراد خانواده ملزم به انجام تمامی تکالیف حقوقی خود می باشند.