امروزه با توجه به افزایش ساختمان سازی، قانون کنترل و نظارت بیشتری بر احداث هرگونه ساختمان را راستای اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی بر عهده شهرداریها گذاشته است که با توجه ویژه در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، برخورد قاطع خواهد شد.